06.07.2021

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 08.07.2021г. от 14:00 часа.

17.06.2021

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 18.06.2021г. от 14:00 часа.

15.11.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 15.11.2019г. от 17:00 часа.

07.11.2019

Съобщение

На 8 ноември 2019г., от 15:30 часа ще се проведе първото заседание на новообразувания Общинският съвет - Брегово, клетвен лист ще подпишат новоизбраните общински съветници, новоизбраният кмет на община Брегово и новоизбраните кметове на кметства с.Ракитница и с.Гъмзово.

 

04.11.2019

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019г.

След 100 % обработени  протоколи на секционните комисии в община Брегово, резултатите от Местни избори 2019г. са както следва:

Избран за Кмет на община Брегово Илиян Илиев Бърсанов, получил 1597 действителни гласове.

Избрана за Кмет на кметство с. Ракитница, община Брегово Таня Борисова Маринова, получила 201 действителни гласове.

Избран за Кмет на кметство с. Гъмзово, община Брегово Венизел Никифоров Флоров, получил 208 действителни гласове.

Общински съвет гр.Брегово, с 11 броя мандати, разпределени  между партиите, получили гласове, не по- малко от общинската избирателна квота /222/, както следва: 6 бр. общински съветници от Коалиция  БСП ЗА БЪЛГАРИЯ и 5 бр. общински съветници от ПП ГЕРБ.

03.11.2019

Съобщение

Обявяване край на изборния ден в община Брегово в 20:45 часа.

02.11.2019

Съобщение

С писмо с Изх. № МИ-15-1368/07.09.2019 г. и на основание т.7 изр. второ от протоколно решение №993-МИ/07.09.2019 г. на Централната избирателна комисия разрешава на ОИК да публикува на интернет страницата си одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за втори тур на изборите за кметове на общини на 3 ноември 2019 година. 

 В тази връзка Общинска избирателна комисия - Брегово уведомява, че одобрените предпечатни образци на бюлетината са приложени към Решение №91-МИ от 28.10.2019 г.

31.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 31.10.2019г. от 17:00 часа.

30.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 30.10.2019г. от 14:30 часа.

29.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 29.10.2019г. от 09:30 часа.

28.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 28.10.2019г. от 13:30 часа.

27.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 27.10.2019г. от 07:30 часа.

26.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 26.10.2019г. от 17:00 часа.

26.10.2019

Съобщение

Контакти

0887 202 262 – ОИК  БРЕГОВО

 

Дежурни прокурори на 26.10.2019г.:

Росица Маркова  094-600 364; 0892 234 158

Светослав Николов 094-600 135; 0888 422 907

 

Дежурни прокурори на 27.10.2019г.:

Красен Кайзеров 094-600 390; 0887 424 313

Илиян Иванов 094-601 055; 0887 797 036

 

МВР -112

26.10.2019

Съобщение

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г.  Застъпниците на кандатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции, се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа). Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район. Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

26.10.2019

Съобщение

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. до 17:00 часа включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

25.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 25.10.2019г. от 17:00 часа.

24.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 24.10.2019г. от 17:00 часа.

22.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 22.10.2019г. от 16:30 часа.

17.10.2019

Съобщение

ОИК-БРЕГОВО ОПРЕДЕЛЯ Избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, или с друго увреждане при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година,

Секция № 050600002 – гр. Брегово,  СУ „Св.Св. Кирил и Методий“, ет.1 – кабинет по история.

 Телефон:  0885714356, на който могат да правят заявки за помощ в изборния ден на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. На 27.10.19 г. /изборния ден/ заявки се приемат от 07.00 до 19.00 часа. При подадена заявка, Община Брегово осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания.

17.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 17.10.2019г. от 17:00 часа.

17.10.2019

ОБУЧЕНИЕ НА СИК И ПСИК

 

Обучението на секционните избирателни комисии /СИК/ от № 050600001 до  № 050600012 включително ще се проведе на 22 октомври от 11:30 часа в гр. Брегово, пл. „Централен“ №1, етаж първи, салон на общинска администрация.

 

Обучението на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/ от  № 050600013 до № 050600019 включително ще се проведе на 22 октомври от 14:30 часа в гр. Брегово, пл. „Централен“ №1, етаж първи, салон на общинска администрация.

14.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 14.10.2019г. от 16:30 часа.

11.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 11.10.2019г. от 16:30 часа.

09.10.2019

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ

С писмо с Изх. № МИ-15-697/05.10.2019 г. Централната избирателна комисия разрешава на ОИК да публикува на интернет страницата си одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. В тази връзка Общинска избирателна комисия - Брегово уведомява, че одобрените предпечатни образци на бюлетините са приложени към протокола от заседанието на комисията, проведено на 29.09.2019 г. 

04.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 04.10.2019г. от 15:30 часа.

01.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 01.10.2019г. от 16:30 часа.

30.09.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 30.09.2019г. от 17:00 часа.

29.09.2019

Съобщение

Номерация и местонахождение на СИК по населени места в Община Брегово - ПРИЛОЖЕНИЕ

29.09.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 29.09.2019г. от 15:30 часа.

27.09.2019

Съобщение

Председателят на ОИК-Брегово свиква заседание на 27.09.2019г. от 16:00 часа.

26.09.2019

Съобщение

На основание постъпило в OИК - Брегово писмо вх.№ МИ–15-326 / 18.09.2019 от ЦИК София публикуваме задължителните указания за ОИК във връзка със Закона за защита на личните данни:

УКАЗАНИЯ ЗА

ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 1. Общинската избирателна комисия (ОИК) е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛН, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:
 • регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • приемане на списъци на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;
 • регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;
 • издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети;
 • приемане и работа с избирателни списъци;
 • приемане и обработване на жалби на сигнали;
 • вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК.
 • вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на ОИК.
 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите.
 2. ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:
  • Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.
  • Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.
  • Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.
 4. Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.
 5. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 6. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява Комисията за защита на личните данни.
 
25.09.2019

Съобщение

Председателя на ОИК-Брегово свиква заседание на 25.09.2019г. от 16:30 часа.

23.09.2019

Съобщение

Председателя на ОИК-Брегово свиква заседание на 24.09.2019г. от 16:30 часа.

21.09.2019

Съобщение

Председателя на ОИК-Брегово свиква заседание на 21.09.2019г. от 16:30 часа.

19.09.2019

Важно

ОИК Брегово напомня, че крайния срок:

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г;
 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.;
19.09.2019

Съобщение

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

 • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

19.09.2019

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1. от решението. Предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. Изискването за представяне на предложението на технически носител в ексел формат се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници.

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител.

16.09.2019

Съобщение

Председателя на ОИК-Брегово свиква заседание на 16.09.2019г. от 16:00 часа.

15.09.2019

Съобщение

Председателя на ОИК-Брегово свиква заседание на 15.09.2019г. от 16:00 часа.

13.09.2019

Съобщение

Председателя на ОИК-Брегово свиква заседание на 13.09.2019г. от 17:00 часа.

12.09.2019

Съобщение

Председателя на ОИК-Брегово свиква заседание на 12.09.2019г. от 17,30 часа.

09.09.2019

Съобщение

Председателят на Общинска избирателна комисия - Брегово свиква заседание на комисията, което ще се проведе на 10.09.2019 г. от 11:00 часа в стая №7, ет.1, Общинска администрация - Брегово.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 123-ми / 08.07.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България“.

 • № 122-ми / 18.06.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник от листата на Коалиция „БСП за България“ и за обявяване за избран за общински съветник на следващия от листата на Коалиция „БСП за България“.

 • № 121-МИ / 11.12.2019

  относно: Приемане на върната преписка в оригинал по приключило адм.дело №332/2019г. по описа на АС-Видин

всички решения